Zásady zpracování osobních údajů

1) Zásady zpracování osobních údajů

Naše společnost PODOSA s.r.o., se sídlem: Kaplanova 1780/1d, 767 01 Kroměříž, IČ: 29355303, zastoupená jednatelem společnosti Tomášem Smutným, bude při své činnosti zpracovávat Vaše osobní údaje. V těchto zásadách jsou stanoveny pravidla, kterými se budeme při zpracování Vašich osobních údajů řídit, aby bylo zachováno právo na ochranu Vašich osobních údajů, Vaše právo na soukromí a nemohlo dojít ke zneužití Vašich osobních údajů. Těmito zásadami se budeme řídit po celou dobu, po niž budeme zpracovávat jakékoli Vaše osobní údaje. Pravidla zpracování osobních údajů uvedené v těchto zásadách odpovídají povinnostem, které nám jsou uloženy při zpracování osobních údajů Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jako GDPR). Prostřednictvím těchto zásad Vás také informujeme o skutečnostech a Vašich právech, o nichž v souladu s GDPR musíte být informování, a které zajišťují dostatečnou transparentnost při zpracování Vašich osobních údajů. V těchto zásadách jsou stanoveny postupy a principy na jejichž základě budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a budeme s nimi nakládat. V případě, že by bylo cokoliv nejasné nebo byste se chtěli na cokoliv týkající se Vašich osobních údajů zeptat, využijte kontaktní údaje uvedené v těchto zásadách.

2) Shromažďování osobních údajů

2.1. Důvody shromažďování osobních údajů Osobní údaje od Vás budeme shromažďovávat a zpracovávat výlučně pokud to je nezbytné pro:
a) Plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli nebo chcete uzavřít.
b) Poskytnutí služby, kterou chcete využít.
c) Plnění požadavků zákona.
d) Účely našich oprávněných zájmů, pokud v takovém případě nebudou mít přednost Vaše zájmy nebo základní práva a svobody subjektů údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

2.2. Zasílání za účelem přímého marketingu Oprávněným zájmem může být zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení, pokud již s Vámi jsme v obchodním vztahu a obchodních sdělení bude přímo souviset se zbožím nebo plněním, které jsme Vám již poskytli. Odběr takových marketingových sdělení však můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím odkazu v obchodním sdělení nebo prostřednictvím kontaktního emailu uvedeného níže. 

2.3. Souhlas V ostatních případech můžeme Vaše osobní údaje získávat a zpracovávat pouze s Vaším výslovným a svobodným souhlasem. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených těchto zásadách. Konkrétní podmínky využití Vašich osobních údajů po udělení souhlasu jsou vždy uvedeny v každém jednotlivém souhlasu.

2.4. Získání osobních údajů Vaše osobní údaje nezískáváme z veřejně přístupných zdrojů, ale vždy pouze od Vás nebo od třetích osob, které s námi spolupracují a získaly od Vás osobní údaje v souladu se zákonem a mohou nám je předat. V obou případech se budeme řídit těmito Zásadami Vaše osobní údaje si od Vás buď přímo výslovně vyžádáme nebo je můžeme získat, pokud se registrujete do našich služeb, uzavíráte s námi smlouvu nebo využíváte nějakou službu. Případně nám můžete Vaše osobní údaje poskytnout například vyplněním formulářů na webové stránce nebo komunikací s námi prostřednictvím telefonu, e-mailu, internetové diskuze či jinak. Některé z nich dále shromažďujeme automaticky s vaším souhlasem, například použitím cookies, když navštěvujete naše webové stránky. O konkrétním důvodu zpracování Vašich osobních údajů Vás budeme vždy v každém konkrétním případě informovat. Tato informace je buď uvedena přímo v uzavírané smlouvě, nebo v podmínkách poskytované služby nebo v těchto zásadách. Případně se nás můžete kdykoliv dotázat na důvody zpracování Vašich osobních údajů prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže.


3) Využití Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje používáme primárně k tomu, abychom vám poskytli naše služby, plnili uzavřenou smlouvu, plnili zákonné požadavky, upozornili vás na změny v našich službách, abychom naše služby vylepšovali, abychom s Vámi mohli uzavřít požadovanou smlouvu nebo ji plnit případně k plnění zákonných požadavků. Tyto informace rovněž můžeme s vaším souhlasem použít k tomu, abychom Vás informovali o jiných službách a produktech, které my nebo vybrané třetí strany nabízejí a které by Vás mohli zajímat, případně byste je mohli využít. O případných dalších využitích Vašich osobních údajů Vás budeme vždycky informovat.

4) Předávání Vašich osobních údajů dalším osobám

4.1. Předávání ke zpracování Vaše osobní údaje nesdělíme nikomu mimo případů, jak jsou popsány v těchto Zásadách. K Vašim osobních údajů budou mít přístup zaměstnanci naší společnosti, kteří budou pověřeni s těmito osobnímu údaji pracovat. Všichni zaměstnanci, kteří budou mít k Vaším osobním údajům přístup, jsou písemně zavázání mlčenlivostí, tudíž se o Vašich osobních údajích nesmí nikde šířit. Tito zaměstnanci jsou také odpovědně vybráni a řádně proškoleni, aby věděli, jak mají s Vašimi osobními údaji zacházet a za jakých podmínek může dojít k zpracování Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje pak budeme předávat některým třetím osobám, pokud to bude nutné. Tyto osoby se nazývají zpracovatelé. Naše společnost odpovídá za to, že tito zpracovatelé budou poskytovat vhodné záruky ke zpracování Vašich osobních údajů. Všechny zpracovatele si odpovědně vybíráme. Zpracovatelé budou současně smluvně zavázáni, aby plnili všechny své povinnosti, díky čemuž bude smluvně zajištěno, že Vaše osobní údaje budou dostatečně chráněny a minimalizovalo se nebezpečí jejich zneužití. Pokud nám k tomu dáte souhlas, tak pak některé informace můžeme předávat i vybraným třetím stranám, aby Vás informovali službách a produktech, které my nebo vybrané třetí strany nabízejí a které by Vás mohli zajímat.

4.2. Třetí osoby - zpracovatelé, jimž budou osobní údaje předávány Zpracovatelé jsou především naši účetní, právní, daňoví, marketingoví a jiní poradci a spolupracující společnosti. Můžeme také Vaše osobní údaje sdílet s dalšími třetími stranami s cílem, abychom zabránili trestnému činu a snížili rizika, pokud to vyžaduje zákon a kde to považujeme za vhodné, v reakci na soudní proces nebo abychom ochránili práva či majetek naší společnosti, našich partnerů nebo Vás.

4.3. Předávání mimo EU Vaše osobní údaje nejsou předávány do zemí mimo Evropskou unií nebo do mezinárodních organizací, kromě situací, kdy jsou tam předávány za účelem lepšího zálohování a ochrany dat.

5) Automatické individuální rozhodování a profilování

Naše společnost při zpracování Vašich osobních údajů neprovádí žádné automatické individuální rozhodování ani profilování, které by pro Vás mělo nějaké právní účinky, nebo by se Vás jinak významně dotýkalo. V případě, že by se toto změnilo, tak Vás budeme neprodleně informovat.

6) Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřeba pro účely zpracování, tak je neprodleně vymažeme V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, tak je doba zpracování uvedena v tomto souhlasu. 4 V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme v důsledku zákonných ustanovení, zpracováváme je po dobu, po níž to zákon vyžaduje. V případě, že zákon vyžaduje archivaci některých údajů, tak tyto Vaše osobní údaje v soudu se zákonem archivujeme po požadovanou dobu. V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme v důsledku uzavření smlouvy nebo poskytování služby, tak Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu plnění této smlouvy nebo poskytování služby a dále 10 let poté, co došlo k ukončení smlouvy nebo poskytnutí služby. Po tuto dobu však Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účelem bránění se případným soudním nárokům nebo vedení soudního řízení. Lhůta 10 let pak odpovídá maximální promlčecí lhůtě, po niž mohou být nároky úspěšně uplatněny u soudu. V případě, že by došlo k zahájení soudního či jiného řízení, k němuž jsou potřebné Vaše osobní údaje, tak tyto budeme zpracovávat i po celou dobu těchto řízení, včetně případných vykonávacích a dalších navazujících řízení.

7) Vaše práva

7.1. Právo na informace Kdykoliv nás můžete na níže uvedených kontaktních údajích požádat o to, abychom Vám zaslali potvrzení, zda zpracováváme některé Vaše osobní údaje a pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, tak máte právo získat přístup k těmto informacím:

a) Za jakých účelem Vaše osobní údaje zpracováváme a jaké jsou jejich kategorie.
b) Kdo jsou příjemci a zpracovatelé Vašich osobních údajů.
c) Po jakou dobu budou Vaše osobní údaje uloženy a pokud není možno tuto dobu určit, tak kritéria použití ke stanovení této doby,
d) U kterých osobních údajů můžete požadovat jejich výmaz nebo omezení zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování.
e) O právu podat stížnost u dozorového úřadu
f) O zdrojích osobních údajů, pokud nebyly získány od Vás g) Jestli dochází k automatizováno rozhodování nebo profilování. Pokud nás o to požádáte, tak Vám poskytneme kopie Vašich zpracovávaných osobních údajů. Pokud budete požadovat další kopie, můžete být toto zpoplatněno ve výši vynaložených nákladů. Pokud budete žádat v elektronické formě, budou Vám kopie poskytnuty v elektronické formě, pokud nepožádáte o jiný způsob. Máme však právo požadovat po Vás ověření Vaší identity, abychom měli ověřeně, že tyto informace týkající se Vašich osobních údajů se nedostanou k nepovolané osobě. Tyto informace se Vám pokusíme dodat co nejdříve, podle rozsahu Vámi požadovaných informací. Nejpozději však do 30 dnů.

7.2. Právo na opravu Pokud zjistíte, že některé Vaše osobní údaje máme uvedeny nepřesně, nesprávně nebo neúplně, tak máte právo, abychom tyto Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu, poté co nám to sdělíte, opravili nebo doplnili.


7.3. Právo být zapomenut – právo výmazu Máte právo, bychom bez zbytečného údaje vymazali Vaše osobní údaje, pokud
a) Vaše osobní údaje již nejsou potřební pro účely, pro něž byly shromážděny.
b) Odvoláte svůj souhlas.
c) Vznesete námitky proti zpracování.
d) Vaše osobní údaje jsme zpracovávali protiprávně.
e) Výmazem bude splněna právní povinnost dle zákona.
f) Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. Vaše osobní údaje však nevymažeme ani z výše uvedených důvodů, pokud je zde dán jeden z důvodu dle čl. 17, odst. 3 GDPR. Pokud to pak bude technicky možné a proveditelné a došlo ke zveřejnění Vašich osobních údajů nebo byly předány třetích osobní údajů, zajistíme i vymazání těchto osobních údajů.


7.4. Právo na omezení zpracování Máte právo, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, pokud: a) Nám sdělíte, že Vaše osobní údaje jsou nepřesné, a to po dobu, než přesnost osobních údajů prověříme. b) Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, ale vy nás požádáme místo o výmaz požádáte o omezení jejich použití. c) Již nebudeme Vaše osobní údaje potřebovat, ale Vy budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. d) Vznesly jste námitku proti zpracování, a to po dobu, než bude prověřeno, jestli je oprávněná. Po dobu omezení zpracování, mohou být Vaše osobní údaje pouze uloženy a jinak mohou být zpracovávány pouze na základě Vašeho souhlasu, z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo z důvodu veřejného zájmu.


7.5. Právo vznést námitku Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je zpracováváme pro účely přímého marketingu. Námitku je nutné zaslat nám písemně nebo emailem. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, Vaše osobní údaje v tomto rozsahu nadále nebudeme zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.


7.6. Právo na přenositelnosti údajů Pokud nás o to požádáte, tak Vám předáme Vaše osobní údaje ve strukturovaném běžně použitelném formátu, abyste je mohli poskytnou jinému správci. Přičemž, pokud to budete technicky možné, můžete chtít, abychom Vaše osobní údaje přímo předali správci, kterého nám označíte.


7.7. Právo podat stížnost Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění našich povinností plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

8) Zavedená opatření

Naše společnost zavedla personální, organizační i technická opatření, abychom eliminovali různě závažná rizika pro Vaše práva a svobody a pro ochranu Vašich osobních údajů. Za tímto účelem jsme proškolily všechny naše zaměstnance, kteří přicházejí do styku s osobními údaji. Dále jsou všechny osobní údaje ve fyzické podobě zabezpečeny před neoprávněným přístupem. U osobních údajů uložených v elektronické podobě pak dodržujeme bezpečnostní standardy a taktéž jsou zabezpečeny před neoprávněným přístupem. Současně jsme zpracovali analýzu rizik za účelem předcházení rizik a provedli jsme příslušná opatření.

9) Osoba řešící záležitosti ochrany osobních údajů

V rámci Naší společnosti máme pověřence, který má v naší společnosti na starosti ochranu osobních údajů. Na tuto osobu se můžete obracet v jakékoliv záležitosti týkající se Vašich osobních údajů a k využití Vašich práv, který je pro Vás k dispozici na kontaktním e-mailu info@podosa.cz

10) Kontaktní údaje

V případě jakýchkoliv žádostí, požadavků, připomínek nebo nejasností nás můžete kontaktovat na emailu info@podosa.cz, nebo písemně na adresu sídla naší společnosti.

11) Závěr

Tyto Zásady byly přijaty dne 24.5.2018 Naše společnost může tyto zásady měnit, pokud zůstanou v souladu se zákonem a GDPR. O případných změnách těchto zásad Vás budeme informovat na našich webových stránkách.